W związku z weryfikacją danych i koniecznością przeprowadzenia II Etapu Rekrutacji

W związku z weryfikacją danych i koniecznością przeprowadzenia II Etapu Rekrutacji na mocy UCHWAŁY NR XXXVI/228/17 RADY GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, dla których Gmina Mysłakowice jest organem prowadzącym. Prosimy o dostarczenie dokumentacji wymienionej poniżej najpóźniej do środy 29.03.2023r. do godz 15.00. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Lp Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
1 Praca zawodowa lub studia
w systemie dziennym
obydwojga rodziców/opiekunów
(lub rodzica/opiekuna samotnie
wychowującego dziecko)
10 Zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia aktualny wypis z działalności
gospodarczej, w przypadku
pracy w gospodarstwie rolnym nakaz płatniczy (decyzja) o podatku rolnym
2 Korzystanie przez
rodziców/opiekunów (lub
rodzica/opiekuna samotnie
wychowującego dziecko) z
pomocy społecznej
9 Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej
3 Deklaracja pobytu dziecka
powyżej 5 godzin dziennie
8 Formularz zgłoszeniowy
4 Uczęszczanie już jednego dziecka
do przedszkola/oddziału
przedszkolnego
7 Oświadczenie o uczęszczaniu
już jednego dziecka do
przedszkola/oddziału
przedszkolnego
5 Zatrudnienie przynajmniej jednego
rodzica/opiekuna na terenie gminy
6 Zaświadczenie o zatrudnieniu
na terenie gminy
6 Wysokość dochodu na jedną osobę
w rodzinie określona w art. 5 ust.1
ustawy o świadczeniach
rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz.1518 ze zm.)
 
5 - dochód od 0 % -20 %
4 - dochód powyżej 20 % -40%
3 - dochód powyżej 40 % - 60%
2 - dochód powyżej 60 % - 80%
1- dochód powyżej 80 % -100%
0 - dochód powyżej 100%
Oświadczenie o dochodzie
  1. Oświadczenie-zatrudnienie
  2. Oświadczenie-rodzeństwo
  3. Oświadczenie-dochód