UCHWAŁA NR1/2017 z dnia 29.08.2017r

Adam Szumowski
Kategoria:

W sprawie nowelizacji Statutu Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

Na podstawie art.80ust.2pkt.1, w związku z art. 82 ust.2 ustawy z 14 grudnia 2016r. - Praw oświatowe ( DzU z 2017r poz.60) Rada Pedagogiczna postanawia
§ 1
Dokonać nowelizacji Statutu Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach z dnia 28.08.2015r
§ 2
Po nowelizacji wprowadza się tekst jednolity statutu, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Przedszkola.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Przewodniczący Rady Pedagogicznej Przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

pobierz