Fundacja Art Projekt wraz z Gminą Mysłakowice otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu edukacyjnego pt. „ STREAM edukacja w Mysłakowicach”.

Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkola w Mysłakowicach oraz do nauczycieli pracujących w przedszkolu w Mysłakowicach. Celem projektu jest wzrost poziomu jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa dostępności dla wszystkich dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych w przedszkolu Mysłakowicach poprzez: rozszerzenie oferty placówki o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne tj. realizowane w celu wyrównania deficytów oraz zajęcia prowadzące do wszechstronnego rozwoju dzieci i większych szans na rynku pracy oraz zajęcia służące rozwojowi szerokiego zestawu umiejętności i kompetencji dla 61 dziewczynek i 77 chłopców (w sumie dla 138 dzieci) oraz poprzez doposażenie 1 przedszkola i podniesienie kompetencji u 8 nauczycieli (8k) w terminie od 01.04.2024 di 30.06.2024.

W rezultacie Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach będzie wykorzystywać nowoczesne, cyfrowe metody uczenia się oraz innowacyjne pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku i stopnia rozwoju dzieci. Przedszkole zostanie doposażone w nowoczesne i innowacyjne pomoce dydaktyczne dzięki czemu 138 dzieci (61 dziewczynek i 77 chłopców) będzie mogło zostać objęte wsparciem w zakresie umiejętności kluczowych naukę kompetencji przyszłości w modelu STEAM/STREAM oraz w celu wyrównania deficytów. 8 nauczycielek z przedszkola w Mysłakowicach zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania swoich kompetencji i umiejętności dotyczących prac z dzieckiem z niepełnosprawnością, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w obszarze diagnozy i identyfikacji potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie.,

2024 07 05

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

Zadanie nr 1 Warsztaty kreatywności - to warsztaty kreatywności ogólnorozwojowe, które pozwalają nie tylko zintegrować preferowane przez STREAM obszary edukacyjne, ale również uruchomić emocje, ciekawość i motywację.

Zadanie nr 2 Młody Naukowiec – to zajęcia wspierające kompetencje kluczowe i kompetencje przyszłości z metod i pomocy dydaktycznych. Rozwiniemy kompetencje dzieci z zakresu matematyki, robotyki-programowania, przyrody i ekologii oraz j. niemieckiego.

Zadanie nr 3 to Zajęcia Wspierające, terapeutyczne, ukierunkowane na wyrównanie deficytów zgodnie z neurobiologicznymi uwarunkowaniami procesu uczenia się.
Zadanie 4 Warsztaty dla nauczycieli w obszarze “samoświadomość́ w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością̨, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w obszarze diagnozy i identyfikacji potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie.

W rezultacie minimum 49 dziewczynek i 62 chłopców nabędzie kompetencje kluczowe. Minimum 8 Nauczycieli wykorzysta kompetencje zdobyte na szkoleniu w obszarze pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, specjalnymi potrzebami.

Wartość projektu 882 000,00 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu: 617 400,00 zł.

Zapraszamy do współpracy oraz udziału w projekcie!

Regulamin Rekrutacji - pobierz
Zał.1 Deklaracja - pobierzZał.2 Formularz zgłoszeniowy - pobierz