KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MYSŁAKOWICACH W LATACH 20017 – 2022

MISJA
Wspólnie z rodzicami zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.
Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
Rozumiemy i respektujemy jego potrzeby i możliwości rozwojowe.
Udzielamy pomocy w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej z poszanowaniem właściwego tempa dochodzenia do sprawności, doskonałości i kompetencji.
Umożliwiamy dziecku odkrywanie, pobudzenie i wzmocnienie własnego potencjału twórczego. Dążymy do tego aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe.
Przestrzegamy praw dzieci i uczymy obowiązków.
Rozwijamy talenty naszych wychowanków.
Kultywujemy tradycje regionu.
Promujemy zdrowy styl życia.
Pobudzamy zainteresowania ekologiczne, turystyczne oraz przyrodnicze.
Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.
Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację interpersonalną.
Dążymy do spełniania oczekiwań dzieci i ich rodziców.
Dajemy dzieciom możliwość:

 • poznawania możliwości własnych i innych ludzi,
 • rozwijania talentów,
 • samorealizacji,
 • pracy z innymi, współdziałania w zespole,
 • podejmowania i inicjowania różnych form aktywności,
 • poszukiwania, odkrywania i przekraczania dotychczasowych osiągnięć,
 • aktywnego, twórczego i interesującego spędzania czasu w przedszkolu.

WIZJA PRZEDSZKOLA W 2022 r.
Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach ma nadane imię........................................................
Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.
Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w przedszkolu dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie.
Dzieci mają stworzone bardzo dobre warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
Przedszkole w najwyższym stopniu zapewnia opiekę, wychowanie oraz naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
Wychowankowie otrzymują wsparcie, a nauczyciele zapewniają podmiotowe traktowanie każdemu dziecku i dbają o jego wielostronny rozwój.
Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.
Znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz dbają o uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
Rodzice są naszymi partnerami a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i ciekawe zabawki.
W przedszkolu jest duża sala do zabaw ruchowych oraz zajęć terapeutycznych, wyposażona w sprzęt sportowy, klatkę sensoryczną oraz pomoce do terapii pedagogicznej i logopedycznej. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu jest ciekawy, bezpieczny i zachęca do zabawy.
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.
Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno- wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy czerpią satysfakcję ze swojej pracy.

Działania Przedszkola podczas realizacji założeń koncepcji pracy Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach w latach 2017-2022

Działania odpowiadające na potrzeby rozwojowe dzieci :
1. Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej, psychologicznej dla dzieci o specyficznych potrzebach rozwojowych ,
2. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi ( pracownicy Gminy Mysłakowice, , muzycy filharmonii, aktorzy Teatru Animacji i Teatru C.K. Norwida z Jeleniej Góry- , sztukmistrz, kynoterapeuta, policjant , strażak, ratownik medyczny, edukator nadleśnictwa śnieżka, edukator Fundacji Dominium Łomnica Oraz Fundacji Fürst- Pückler- Region E.V.- W Bad Muskau ), przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń ,
3. Udział w wycieczkach krajoznawczych pieszych i autokarowych ( Moja Mała Ojczyzna – zabytki i ciekawe miejsca Mysłakowic , historia doliny pałaców i ogrodów, rozwijanie lokalnego patrjotyzmu, uwrażliwianie na piękno regionu.
4. Organizowanie zajęć edukacyjneych prowadzonych przy współpracy z :

 • edukatorem „ Nadleśnictwa Śnieżka”,
 • rodzicami dzieci : ciekawy zawód - kucharz, właściciel agroturystyki, farmaceuta, ratownik medyczny-pierwsza pomoc przedmedyczna,……….
 • edukatorem w Leśnym Banku Genów”, „ Na tropie przyrody”
 • pracowników wysypiska w Ścięgnach „Jak segregujemy śmieci”, „ Dbamy o środowisko”,
 • ratownika wodnego - pokaz sprzętu WOPR, omawianie bezpieczeństwa nad wodą , „ Bezpieczne wakacje”,
 • strażaków ze Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach,
 • psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej„ Zabawy przeciw agresji” „ Zabawy Terapeutyczne”,
 • muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej- koncerty tematyczne,
 • aktorów Teatru Animacji i Teatru C.K. Norwida z Jeleniej Góry- warsztaty teatralne,
 • edukatorów gospodarstw ekologicznych z naszego regionu.

Działania uwzględniające specyfikę pracy Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach :
1. Praca zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wczesne rozpoznanie potrzeb dzieci,
2. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, Poradnia psychologiczno- pedagogiczna, GOPS Mysłakowice, Sąd Rodzinny w Jeleniej Górze, Kuratorzy sądowi,
3. Udział dzieci w działaniach ekologicznych ( warsztaty Bank Genów, Wysypisko śmieci Ścięgny, Związek Gmin Karkonoskich, segregowanie odpadów, zbiórka baterii, zbiórka zakrętek,
4. Udział dzieci w działaniach stowarzyszeń na terenie Gminy: realizowanie wspólnych projektów „ Wielkanocne tradycje, festiwal zespołów ludowych, organizowanie i zwiedzanie wystaw w GOK w Mysłakowicach,
5. Udział dzieci w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych, gminnych wewnątrzprzedszkolnych takich jak :

 • Recytatorski „Jesień” ,
 • Plastyczny „Piękno przyrody naszego,Regionu- wiosna w górach”,
 • „ Strażak pomaga – Strażak ratuje”,
 • „Moje miejsce w Europie- Buliba”,
 • „Czyste Karkonosze”
 • „Zima za oknem”
 • „Akademia przedszkolaka”,
 • „Akademia Kubusia Puchatka” ,
 • „112-ratuje życie”.
 • Ekologiczny „Zbieramy zużyte baterie"
 • Turniej sportowy” Olimiada maluch”, „ 707 przygód na Magicznej Łące”,
 • Festiwal Piosenki Turystycznej „Byle do wiosny”
 • Recytatorski „Wiosna w poezji dziecięcej” itp.
  6. Wdrażanie dzieci do bezpiecznych zachowań poprzez prowadzenie zajęć na temat :
 • bezpieczne wakacje,
 • sam dbam o swoje bezpieczeńtwo,
 • bezpieczna droga do przedszkola,
 • jak zachować się w sytuacji zagrożenia,
 • jak udzielić pierwszej pomocy,
 • jak wezwać pomoc,
 • jak reagować na zły dotyk ,
 • pierwsza pomoc przed medyczna ,
 • jak korzystać z leków ? ,
 • jak zachować się bezpiecznie, (w budynku przedszkolnym, w sali, w łazience w ogrodzie przedszkolnym, na wycieczce, na spacerze, w autobusie, na wakacjach …? )
 • jak uniknąć porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, …
  7. Dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez :
 • rzetelną realizację podstawy programowej,
 • wczesne rozpoznanie potrzeb rozwojowych dzieci,
 • dobre rozpoznanie środowiska rodzinnego dzieci,
 • wspomaganie rozwoju każdego dziecka,
 • bardzo dobrą współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i oddziaływań edukacyjnych ,
 • pracę indywidualną ,
 • współpraca ze szkołą podstawową w Mysłakowicach , Karpaczu i Jeleniej Góry,
 • realizacja programów autorskich ( Kuchcikowo, Elementy informatyki w przedszkolu, Zabawa w teatr, Niwelowanie wad postawy u dzieci, Trzylatek w przedszkolu, Zabawy z gliną)…………
 • tworzenie i wdrażanie nowych programów autorskich ,
  8. Angażowanie dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności poprzez :
 • współpracę ze środowiskiem,
 • uczestnictwo w życiu lokalnym,
 • organizowanie ciekawych zajęć ,
 • tworzenie bogatej bazy,
 • organizowanie kącików tematycznych stałych i okresowych,
 • organizowanie zabaw tematycznych, obserwacji okresowych, doświadczeń,
 • organizowanie zajęcia i zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych,
 • organizowanie dyżurów w kącikach,
 • organizowanie oraz udział w konkursach i olimpiadach,
 • organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych,
 • organizowanie zajęć, uroczystości i zabawy przedszkolnych z wykorzystaniem środków multimedialnych, ( tablica interaktywna, rzutnik mulimedialny, komputer, płyty CD, CV, wytwornica baniek , zestawy nagłaśniające oraz zestawy oświetleniowe...),
  9. Angażowanie nauczycieli do realizacji projektów unijnych mających znaczący wpływ na podniesienie jakości pracy przedszkola.

Działania odpowiadające zidentyfikowanym oczekiwaniom środowiska lokalnego:
1. Nadanie imienia patrona wybranego przez społeczność przedszkolną
2. Organizowanie i udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych oraz środowiskowych :

 • Jasełka Bożonarodzeniowe,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Bal karnawałowy ,
 • Festyn rodzinny „Mamo, Tato ćwicz z nami - w zdrowym ciele, zdrowy duch”, „ My europejczycy”,…………
 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Pożegnanie starszaków,
 • Dożynki gminne,
 • Dni Mysłakowic,
 • Opłatek dla osób niepełnosprawnych z powiatu jeleniogórskiego,
 • Festiwal zespołów ludowych,
  3. Kontynuowanie współpracy z :
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury - zwiedzanie wystaw , biblioteka, centrum informatyczne, sklepy, urząd gminy, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, ( teatrzyki dla dzieci, centrum informatyczne- praca z komputerem, biblioteka gminna- warsztaty, koło gospodyń – warsztaty „ Tradycje wielkanocne” , poznanie różnorodnych technik ozdabiania jaj wielkanocnych , konkursy plastyczne, wystawy, występy dzieci, Jasełka dla niepełnosprawnych ..),
 • Zespołem Szkół w Mysłakowicach- współpraca nauczycieli szkoły i przedszkola, udział w Radach Szkoleniowych , losy absolwenta przedszkola, udział dzieci sześcioletnich z przedszkola w lekcjach I klas w szkole, wystawienie Jasełkach przez uczniów ze szkoły (absolwentów przedszkola), prowadzenie przez uczniów ze szkoły zajęć dla dzieci z przedszkola „ Pierwsza pomoc przedmedyczna”, odwiedziny dzieci z przedszkola w szkole w miesiącu maju każdego roku,
 • Fundacją Dominium Łomnica oraz Fundacją Fürst- Pückler- Region e.V.- w Bad Muskau – ogródki i uprawianie ogrodów w przedszkolach”, „ Zioła matki natury”, założenie ogrodu przedszkolnego- uprawa warzyw i kwiatów, poznanie znaczenia ziół w profilaktyce zdrowotnej, zdrowe nawyki żywieniowe – kuchcikowo- samodzielne przygotowanie zdrowych posiłków ze świeżych produktów , przetworów na zimę, pieczenie ciast, pieczenie pizzy warzywnej itp…
 • Związkiem Gmin Karkonoskich w Pałacu w Bukowcu – edukacja ekologiczna, segregacja odpadów, dbanie o środowisko naturalne w którym żyjemy – wyjazd na nowoczesne wysypisko śmieci w Ścięgnach , konkurs plastyczny „ Środowisko w którym pragnę żyć „ i „ Zbieramy zużyte baterie”, „Najładniejszy strój ekologiczny”,
 • Bankiem Genów w Kostrzycy – udział dzieci w warsztatach na temat gatunków drzew występujących w naszym regionie, ochrony zagrożonych gatunków roślin w naszym regionie oraz sposobu ich rekonstrukcji, zachowania się w lesie, dbania o otaczającą nas przyrodę.
 • Nadleśnictwem Śnieżka w Kowarach -edukatorzy prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone przyrodzie,
 • Fundacją „ Barwy dzieciństwa” – wspólne organizowanie konkursu plastycznego dla przedszkoli z naszej Gminy oraz przedszkoli Jeleniogórskich – Piękno przyrody naszego regionu”
 • Agroturystyką pod Śnieżką - wspólne organizowanie konkursu plastycznego dla przedszkoli z naszej Gminy oraz przedszkoli Jeleniogórskich – Piękno przyrody naszego regionu” oraz zajęcia edukacyjne na temat zdrowej żywności i zdrowego stylu życia.
 • Kynoterapeutą - Program „ The Blue Dog” - szkolenia dzieci i rodziców w ramach programu dogoterapi. i kynoterapii . – jak uniknąć pogryzienia przez psa?
 • Schroniskiem dla zwierząt małych z Jeleniej Góry – zbiórka karmy dla zwierząt
 • Filharmonią Jeleniogórską- cykliczne koncerty dla najmłodszych organizowane w gmachu filharmonii oraz w przedszkolu
 • Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – spektakle teatralne , poznanie kulis teatru , zawody związane z teatrem, praca aktora , warsztaty teatralne prowadzone w przedszkolu dla dzieci przez aktora Jacka Grondowego,
 • Zdrojowym Teatrem Animacji w Jeleniej Górze – Cieplicach- spektakle teatralne , kulisy teatru , praca aktora, rodzaje lalek teatralnych, tajniki animacji lalką teatralną,
 • Osiedlowym Domem Kultury w Jeleniej Górze – udział dzieci w Jeleniogórskim Forum Teatrów Dziecięcych – udział w uroczystym otwarciu Jeleniogórskich teatrów dziecięcych, występy dzieci z naszego przedszkola Teatr Barwy Dzieciństwa w spektaklu „ Świat pełen kolorów”, udział w warsztatach teatralnych przez trzy dni, udział nauczycieli w warsztatach „Teatralna komunikacja z dzieckiem”, „ Edukacja i terapia przez sztukę, techniki teatralne” ,
 • Biurem Wystaw Artystycznych BWA w Jeleniej Górze oglądanie wystaw, udział w warsztatach plastycznych, spotkaniach z artystami,
 • Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „ Książnica Karkonoska” prowadzenie zajęć pokazowych z dziećmi z naszego przedszkola dla nauczycieli przedszkoli jeleniogórskich „ Tablica interaktywna w pracy nauczyciela przedszkola”, udział nauczycieli w warsztatach, udział dzieci w warsztatach ,
 • - Jeleniogórskimi Przedszkolami – udział w przeglądach teatrzyków przedszkolnych , wspólnych zajęciach oraz zabawach tropiących, prezentowanie talentów dzieci.

Działania odpowiadające zidentyfikowanym oczekiwaniom rodziców :

 • udział w zebraniach ogólnych i grupowych ,
 • udział w zajęciach otwartych,
 • udział w rozmowach indywidualnych,
 • pomoc w ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych,
 • pomoc w organizowaniu ciekawych zajęć dla dzieci,
 • pomoc w doposażeniu przedszkola w zabawki i pomoce dydaktyczne ,
 • pomoc w drobnych remontach,
 • pomoc w organizowaniu ciekawych pokazów i zajęć dla dzieci,
 • pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i gminnych,
 • pomoc rodziców w organizowaniu festynów przedszkolnych i gminnych,
 • pomoc rodziców w pozyskiwaniu sponsoringu na rzecz przedszkola,
 • udział Rady Rodziców w ustalaniu kierunków pracy przedszkola ,
 • opiniowanie Rady Rodziców w sprawie dokumentacji przedszkola ( statut , koncepcja pracy przedszkola, wybór programów …),
 • wnioskowanie w sprawach dotyczących pracy przedszkola.